مبانی کلامی اخلاق پزشکی در احادیث نبوی(ص)

نشریه : اخلاق

نویسنده : پديدآورنده : رحیم دهقان سیمکانی

سال چهارم / شماره پیاپی 14 / صفحه 9-37

چکیده :

طب النبی مجموعه ای از احادیث پیامبر اکرم (ص) درباره امور پزشکی و بهداشت و سلامت جسمی و روانی است که از وحی الهی و کمال عقل صادر شده است. سبک ظاهری این کتاب در قالب توصیه های پزشکی ارائه شده است؛ اما با نگاه فلسفی و کلامی می توان اصول کلی و تحلیلی را به عنوان مبانی اخلاق پزشکی از این اثر و دیگر احادیث نبوی استخراج نمود. این مقاله تلاش خواهد نمود تا بر اساس احادیث نبوی، این اصول را به عنوان مبانی اخلاق پزشکی بررسی و تبیین نماید. روش مقاله در مراجعه به آراء، استنادی و در تبیین محتوا، توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌های مقاله : طب النبی(ص)، اخلاق