پس از آمیزش

پرسش :

آداب پس از آمیزش جنسی، شامل چه مواردی است؟پاسخ :

در آداب آمیزش، آنچه پس از آمیزش جنسی بایسته است:

۱. پیشاب کردن: اگر مردی با همسر خویش نزدیکی کرد، تا ادرار نکرده است، غُسل نکند؛ از این بیم که مبادا باقی مانده منی در آمد و شد باشد و از آن، دردی بی درمان خیزد.[۱]

۲. شستن شرمگاه: اگر کسی از شما به سراغ زن خویش رفت و آن گاه خواست دوباره بازگردد، شرمگاه خویش را بشوید.[۲]

۳. غُسل: علّت غسل جنابت، پاکیزگی است تا انسان از آنچه از آزردگی آن کار دیده است، تطهیر شود و همه تن او پاک گردد؛ زیرا جنابت، از همه بدن شخص برخاسته و از همین رو، تطهیر همه بدن بر او واجب شده است.[۳]

۴. خوردن عسل: پس از آمیزش، غسل کن و همان دم، قدری مومیایی با شربت عسل یا با عسلی که کف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا این کار، همانند آن آبی که از تو بیرون رفته است، به تو بازمی گرداند.[۴]


[۱]الجعفریات، ص ۲۱؛ النوادر، راوندی، ص ۲۱۶، ح ۴۳۱ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]السنن الکبری، ج ۷، ص ۳۱۱، ح ۱۴۰۹۰؛ الثقات، اِبن حبّان، ج ۵، ص ۵۷۱؛ کنز العمّال، ج ۱۶، ص ۳۴۳، ح ۴۴۸۳۳ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۷۶، ح ۱۷۱؛ عیون أخبار الرضا(ع)، ج ۲، ص ۸۸، ح ۱؛ بحار الأنوار، ج ۸۱، ص ۲، ح ۲ (از امام رضا(ع)).

[۴]بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۳۲۷ (از امام رضا(ع)).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت