عنوان مجله : تربیت اسلامی
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : دکتر خسرو باقری، دکتر حمد جعفر پاک سرشت، حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی، حجت الاسلام دکتر محمد داودی، دکتر سید مهدی سجادی، دکتر حمیدرضا علوی، دکتر طیبه ماهروزاده، دکتر بهرام محسن پور، دکتر حسن ملکی
کد ISSN : 1735-4536
آدرس : قم، ابتدای پردیسان،بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دفتر مجله تربیت اسلامی
تلفن : 025-32111362
دورنگار : 025-32803090
پست الکترونیک : islamiedu@rihu.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://islamicedu.rihu.ac.ir
امتیاز : علمی - پژوهشی

تربیت اسلامی

از آنجا که کشور ما اسلامی است، تربیت آن در صورتی کارا و با فرهنگ آن سازگار خواهد بود که از فرهنگ غنی اسلام سیراب شده باشد. تجربه تاریخی نشان داده که تربیت اسلامی هرگاه به معنای دقیق کلمه در جامعه‌ ما رواج داشته، افراد و جامعه را در مسیر کمال و رشد قرار داده است. در دوران معاصر راه‌حل بسیاری از مشکلات موجود رجوع به تعلیم و تربیت اصیل اسلامی است. به همین علت گروه علوم‌تربیتی پژوهشگاه به انتشار دوفصلنامه علمی پژوهشی «تربیت اسلامی» به عنوان نخستین نشریه علمی پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در ایران، اقدام کرده تا بتواند مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را با کمک متخصصان و پژوهشگران این رشته بررسی و زمینه را برای رشد و شکوفایی تربیت اسلامی در کشور فراهم آورد.
مهم­ترین اهداف این دوفصلنامه انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینه‌ تربیت اسلامی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و آماده کردن زمینه‌ مناسب برای رشد و ارتقای هرچه بیشتر آموزش و پرورش رسمی کشور در راستای تطابق بیشتر با تعلیم و تربیت اسلامی است. موضوعاتی نظیر: فلسفه‌ تعلیم و تربیت اسلامی، مکتب‌ها و رویکردها در تعلیم و تربیت اسلامی، فقه تربیتی، مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی، آرای و اندیشه‌های تربیتی متفکران مسلمان، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، روان‌شناسی تربیتی با نگاه اسلامی، مباحث تطبیقی، حیطه‌ها و ابعاد تعلیم و تربیت در اسلام، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت سیاسی، روش‌شناسی تحقیق در تربیت اسلامی و بررسی جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی از موضوعات مورد توجه دوفصلنامه «تربیت اسلامی» است.