بررسی مهارت های ارتباطی بین فردی در سیره معصومان(ع)

نشریه : تربیت اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : مرضیه کریمی
پديدآورنده : ایراندخت فیاض

سال پنجم / شماره پیاپی 9 / صفحه 7-28

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف دستيابي به مهارت هاي ارتباطي بر مبناي سيره معصومان (ع) انجام شده است. براي رسيدن به اين هدف، ابتدا مفهوم مهارت هاي ارتباطي از ديدگاه علوم جديد و سپس از ديدگاه معصومان (ع) تجزيه و تحليل شده تا بدين ترتيب قالبي معين براي استخراج و تبيين مهارت هاي ارتباطي از سيره معصومان (ع) فراهم آيد، سپس با جستجو در احاديث و روايات برجامانده از معصومان (ع) به مجموعه اي از مهارت ها در دو بخش کلامي و غيرکلامي دست يافتيم که در بهبود روابط بين فردي موثر و بااهميت اند. پرسش هايي که اين پژوهش در پي پاسخگويي به آنهاست چنين است: 1. مفهوم مهارت هاي ارتباطي چيست؟ 2. مهارت هاي ارتباطي بر مبناي سيره معصومان (ع) کدام است؟
حاصل تحقيق، دستيابي به ده مهارت کلامي و پنج مهارت غيرکلامي در روابط بين فردي بر مبناي سيره معصومان (ع) بوده است. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات بنيادي ‐ نظري است و با روش توصيفي ‐ تحليلي انجام شده. روش تجزيه و تحليل مطالب نيز به صورت عقلاني ‐ منطقي است. در اين پژوهش از روش کتابخانه اي و فيش برداري براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ارتباطات، سیره