سر مقاله - سفینه 54

نشریه : سفینه - 54

نویسنده :

سال / شماره پیاپی / صفحه 5-10

چکیده :

1. در چهار گفتار پیشین که در باب عدل الهی در سرمقاله‌های شماره 50 تا 53 منتشر شد، به این نکته مهم اشارت رفت که حیطة بحث مهم عدل الهی، افعال انسان است که مبتنی بر اختیار اوست، اختیاری که خدای رحیم حکیم به او داده و از او به همان سرمایه حساب خواهد کشید که در طول عمر خود، از آن چگونه بهرده برده؟ استفاده کرده یا سوء استفاده.
2. این اختیار، فطری است. یعنی هر انسان عاقل مختار به اندک توجّهی بر خود و واقعیت وجودی و کردارهایش آن را می‌یابد. اگر نخواهد این یافتة وجدانی را بپذیرد، یا بخواهد بر آن سرپوش نهد و کتمان کند، کلام دیگری است. طرفه اینکه گاهی به این انکار و کتمان، رنگ شبه استدلالی می‌بخشد، در حالی که خود می‌داند اصل قضیه چیست.

کلیدواژه‌های مقاله :سرمقاله