واکاوی نظریه اعیان ثابته نزد ابن عربی با روایات امامیه

نشریه : سفینه - 54

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر نصیری
پديدآورنده : فاطمه معظمی گودرزی

سال / شماره پیاپی / صفحه 11-36

چکیده :

مسئلة خلقت و چگونگی آن از مسائل پیچیده است که همیشه ذهن ‌اندیشمندان مقاله را به خود مشغول ساخته است؛ پیچیدگی مسئله زمانی مضاعف می‌شود که با مسئله علم الهی درآمیخته شود و سؤالاتی پدید آورد مثل اینکه آیا خدا قبل از خلقت به موجودات علم داشته است. پاسخ منفی منجر به پذیرش جهل در خداوند می‌شود و پاسخ مثبت پرسش جدیدی را پیش روی ما باز می‌کند که نحوه علم الهی به موجودات، پیش از خلقت چگونه بوده است؟ به عبارتی دیگر، نحوه تقرر معلومات در علم الهی چگونه بوده است؟ زیرا فرض اول را عقلا نمی‌توان پذیرفت؛ بنابراین باید درصدد تبیین فرض دوم بود.

کلیدواژه‌های مقاله :اعیان ثابته، علم بلامعلوم، دعاء، بداء.