مبانی عدل (حسن و قبح عقلی و توحید افعالی)

نشریه : سفینه - 54

نویسنده : پديدآورنده : سیدحسن افتخارزاده
پديدآورنده : محمدرضا نوروزی

سال / شماره پیاپی / صفحه 78-107

چکیده :

نگارنده پس از اشاره­ای مختصر به تاریخچۀ حسن و قبح به این موضوع در بین
مسلمانان پرداخته و با تأکید بر حسن و قبح عقلی، آرا و اقوال اندیشمندان مسلمان را در حسن و قبح آورده است. در ادامه به موضوع عدل الاهی و توحید افعالی در منظر متکلمان پرداخته و آراء اشاعره، معتزله و امامیه را آورده است. ایشان به بیان سه دیدگاه اشاعره و اعتقاد به جبر و اعتقاد معتزله به تفویض و همچنین عقیده و دیدگاه امامیه به «امر بین الامرین» پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :بحث عدل الاهی؛ حسن و قبح عقلی؛ امامیه؛ اشاعره؛ معتزله؛‌ اقوال و آراء دانشمندان؛ عدل الاهی و توحید افعالی؛ متکلمان.