بایسته‌های پژوهشی در حوزه عدل خدا

نشریه : سفینه - 54

نویسنده : پديدآورنده : علی نقی خدایاری

سال / شماره پیاپی / صفحه 158-165

چکیده :

بر طبق نصوص دینی، خدای متعالی در عرصه‌های آفرینش، ربوبیت، تشریع و قانون‌گذاری و حسابرسی و جزای اعمال در روز قیامت، بر پایه عدل و حکمت کامل رفتار می‌کند. در برخی منابع حدیثی عدل در کنار توحید پایه دین شمرده شده است: ان اساس الدین التوحید و العدل.

کلیدواژه‌های مقاله :عدل خدا