كاوشي در باره تبويب الكافي - صفحه 7

كاوشى در باره تبويب «الكافى»

امين حسين پورى

چكيده

كتاب هاى حديثى شيعه ، از ديرباز ، معمولاً بر گِرد موضوعى خاص ، فراهم مى آمده اند . طبيعى مى نمايد كه هر نويسنده براى سامان دادن مطالب نگاشته خود ، نظامى خاص را طرّاحى مى كند و هر مطلب را در آن جا كه لازم مى بيند ، جاى مى دهد . از اين جاست كه تبويب هر كتاب حديثى ، قاعدتا نشان دهنده گونه نگاه نويسنده ، به موضوع آن كتاب و روش درست تحليل آن است. كتاب الكافى نيز كه در شيعه ، جايگاهى ارجمند داشته و دارد ، با تبويب ويژه خود ، بيانگر گونه نگاه كلينى رحمه اللهبه موضوعات فراوان و مهمّى است كه در كتاب خود بدانها پرداخته است.
در اين نوشتار ، پس از بررسى و تحليل روند چينش كتاب هاى الكافى و چگونگى سامان يافتن ابواب در هر كتاب، به مسائلى همچون : ديدگاه دانشوران شيعه درباره تبويب الكافى، اندازه بهره گيرى آنان از عناوين ابواب، چگونگى چينش احاديث هر باب در الكافى و... پرداخته ايم . در پايان نيز مقايسه اى كوتاه ميان تبويب صحيح البخارى (مهم ترين كتاب حديثى اهل سنّت) با الكافى ، به دست داده ايم.
در بخشى از اين نوشتار ، مقايسه اى ميان تبويب الكافى و كتاب من لايحضره الفقيه و نيز التهذيب ، انجام شده است تا جايگاه و امتيازهاى الكافى در ميان كتاب هاى هم رديف آن ، روشن تر گردد.
كليدواژه ها : تبويب ، الكافى ، صحيح البخارى .

صفحه از 158