حدیث «لاعدوی»: انتساب و مفهوم شناسی

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود کریمیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 3-25

چکیده :

حديث «لا عدوي» به معناي نفي مطلق سرايت بيماري از بيمار به فرد سالم، در منابع حديثي فريقين به پيامبر منتسب است. اين حديث از سويي با مسلمات تجربي و پزشكي و از سوي ديگر، با برخي روايات معتبر در تعارض است. از اين رو، مورد توجه انديشمندان و پژوهش گران مباحث حديثي بوده و توجيه هايي براي معناي آن بيان كرده اند؛ ا ما هيچ يك از آن توجيه ها با ظاهر حديث و فضاي صدور آن سازگار نيست. همچنين، احتمال نسخ و تصحيف و نقل به معنا نيز در آن مردود است. اين روايت، با ملاحظه اين اشكالات و با توجه به ضع اعتبار آن در منابع شيعي و ترديد يا انكار برخي از راوي ان اصلي آن در منابع سني انتساب آن به پيامبر مورد ترديد جدي و اساسي است. تلاش اين نوشتار بر اعتبار سنجي اين حديث و مفهوم شناسي آن استوار است و ضمن تبيين و تشريح اشكالات فوق و بررسي اعتبار سندي حديث و وجوه مختلفي كه درباره معناي آن مي توان مطرح كرد و رد آنها، احتمال جعل آن را تقويت مي كند.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه الحدیث ،لا عدوی ،سرایت بیماری ،مفهوم شناسی حدیث ،وضع حدیث