بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : منا زینلی طرقی
پديدآورنده : علی رضا اشتری تفرشی
پديدآورنده : روح الله بهشتی پور

سال / شماره پیاپی / صفحه 97-121

چکیده :

در بررسی شخصیت رجالی ابوخالد کابلی، با دو کینه و چندین نام مشترک مواجه می شویم ارزیابی های این مقاله نشان از آن دارد که وی توسط رجالیان با کسانی چون خالد بن یزید ، یزید بن ثعلبه بن میممون و یزید ابو خالد قماط یکی دانسته شده است این گزارش ها کار بررسی شخصیت رجالی ابوخالد را پیچیده می نماید علاوه بر این که علاوه بر تخلیط نام و کینه ، برخی چون ابن آشوب، متغیر غلورا بر این پیچیدگی افزوده اند.ضرورت بازشناسی این شخصیت از ان جهت است که وی سهمی ویژه در تاریخ حدیث حدیث شیعه و نظام اعتقادی آن دارد. در منابع خلط هایی دیده میشود که عدم توجه به آنها توانسته است، این شخصیت حدیثی شیعه را تا پایه گذاری غلو متنزل نماید و به پرسش هایی در باره اصالت نظام اعتقادی امامیه منجر می گردد. به همین دلیل بررسی ملاک های وثاقت بر شخصیت ابوخالد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌های مقاله :غلو ،وثاقت ،تمییز مشترکات ،ابوخالد کابلی ،ابوخالد قماط