مقام ابن عقده در تکوین رجال امامیه

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عزیز علی حسن پور
پديدآورنده : اعظم فرجامی

سال / شماره پیاپی / صفحه 168-187

چکیده :

نام ابن‌عقده در آثار رجالی امامیه بسیار به چشم می‌خورد. این رجالی زیدی مذهب در تکوین دانش رجال امامیه دارای چه منزلتی است؟ رویکرد رجالیان امامیه به اقوال رجالی وی چیست؟ اختلاف نظر قدما و متأخرین در اعتماد به جرح و تعدیل‌های ابن‌عقده ناشی از چیست؟ میزان بهره‌گیری علمای امامی، به خصوص شیخ طوسی، نجاشی و علامه حلی از مکتوبات رجالی ابن‌عقده، مبین تأثیر ویژه وی در شکل‌گیری دانش رجال امامیه است؛ لکن تغییر در معیار‌های وثاقت در دوره‌های متأخر سبب شد تا علامه حلی، بر خلاف قدما به توثیقات ابن‌عقده اعتماد کامل نکند. پژوهه حاضر با بررسی مسائلی همچون واکنش رجالیان امامی به اقوال رجالی ابن‌عقده و غیره به تحلیل مسائل پیش‌گفته پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن‌عقده، توثیقات ابن‌عقده، دانش رجال امامیه.