وصیت مفضل بن عمر، بازیابی و اعتبارسنجی

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود ملکی تراکمه‌ای
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش

سال / شماره پیاپی / صفحه 59-85

چکیده :

از مفضل بن عمر، متنی به نام «الوصیه» در دست است که شامل دو نوع سخن است: سخنان نویسنده و احادیث امام صادق(ص) همۀ این متن یا تنها احادیث آن از قرن دوم تا پنجم هجری در میان محدثان دست به دست می‏ شده است. این متن از آثار مفقود به شمار می‏ رود که به صورت مستقل وجود نداشته، حتی‏ دست‏ نویسی از آن نمانده است. نوشتار پیش رو به بازیابی اثر یاد شده در کتب فهرست و آثار روایی، به ویژه الکافی و نیز اعتبارسنجی آن با روش قدما پرداخته است. روش این نوشته کتابخانه ‏ای است که بر اساس داده ‏های سندی و متنی به تحلیل سند و متن می‏ پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :الکافی ،بازیابی ،اعتبارسنجی ،الوصیه ،مفضل بن عمر