تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیس

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد غفوری نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 173-190

چکیده :

عنوان محمد بن قیس بر اساس داده های رجالی و فهرستی موجود، میان چند نفر مشترک است که در این میان، محمد بن قیس اسدی و محمد بن قیس بجلی اهمیت بیشتری دارند. تحلیل سندی این داده ها و مقایسه آن با برخی منابع رجالی محققان از اهل سنت نشان می دهد که محمد بن قیس اسدی، از رجال حدیث برجسته اهل سنت است و در میان شیعه جایگاهی ندارد. بنا بر این، این که برخی فقهای متقدم و معاصر، بدون توجه به قراین ممیّزه، برخی روایات محمد بن قیس را به خاطر اشتراک عنوان میان ثقه و غیر ثقه نپذیرفته اند، صحیح نیست. عنوان محمد بن قیس در روایات شیعه، بیشتر بر محمد بن قیس بجلی تطبیق می شود که ثقه ای جلیل القدر است.

کلیدواژه‌های مقاله :محمدبن قیس ،محمدبن قیس بجلی ،محمدبن قیس اسدی ،اصل محمدبن قیس ،کتاب السنن و القضایا والاحکام