مدت نزول آیات قرآن

پرسش :

وحی قرآن، از جهت مدّت نزول آیات، به چند شکل بوده است؟پاسخ :

در این اختلافی نیست که قرآن کریم، در مدّت رسالت پیامبر(ص)، به تدریج در مکّه و مدینه بر قلب ایشان نازل شده است. به این نزول، «نزول تدریجی» می گویند. در این حالت، قرآن، با توجّه به اوضاع، اتّفاق ها و مناسبت های گوناگون، به صورت تدریجی نازل شده است.

در این که قرآن به صورت دفعى و يكباره نيز نازل شده باشد، ميان قرآن پژوهان اختلاف است. در اين باره دو نظريّۀ مهم وجود دارد: ۱. نزول دفعی و تدریجی؛ ۲. نزول تدریجی.

برای هر یک از این نظریّه ها، دلایل قرآنی، روایی و عقلی ارائه شده است. بسیاری از قرآن پژوهان، با بررسی ادلّه و شواهد مختلف دو دیدگاه، نظریّۀ «نزول دفعی و تدریجی» که دو نزول برای قرآن قائل است را ترجیح داده اند.

بنا بر این، قرآن به دو شکل فرو فرستاده شده است: الف. نزول تدریجی؛ ب. نزول دفعی.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت