آیه

پرسش :

«آیه» در لغت و اصطلاح قرآنی، به چه معناست؟پاسخ :

كلمه «آيه» در قرآن، ۸۶ بار به صورت مفرد و ۲۹۶ بار به شكل جمع (آیات) آمده است.

در باره ريشه این واژه، ميان لغويان، در این معانی اختلاف است، گروه، شگفتى، نشانه، چيزى كه براى رسيدن به هدف و مقصودى به آن توجّه كنند و آن را وسيله قرار دهند.

در اصطلاح نیز به قطعه اى از قرآن که از حروف، كلمات يا جمله هایى تشکیل شده و در سوره اى واقع است و جدا از قبل و بعد، شروع و پايان دارد، «آیه» می گویند. اندازه هر آیه را پیامبر(ص) مشخّص نموده است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت