آخرین سوره نازل شده

پرسش :

آخرین سوره کامل نازل شده قرآن کدام است؟پاسخ :

در باره آخرین سوره کاملی که بر پیامبر(ص) نازل شده، گزارش های متعدّدی نقل شده است. در این گزارش ها به سه سوره اشاره شده است:

۱. سوره نصر، که در سال هشتم هجری، در حجّة الوداع (آخرین حجّ پیامبر(ص)) و در سرزمین مِنا، نازل گردیده است.

۲. سوره توبه (برائت)، که پس از فتح مكّه و در سال نهم هجرى نازل شده است.

۳. سوره مائده.

در جمع بندی روایات، برخی معتقدند که بر اساس گزارش های متعدّد در منابع شیعی و اهل سنّت، سوره نصر، آخرین سوره نازل شده بر رسول خداست و بخش هایی از سوره های مائده و توبه، از واپسین های آیات نازل شده اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت