علل ابتلا به پیسی

پرسش :

علل ابتلا به پیسی چیست؟پاسخ :

در باره ابتلا به پیسی، چندین عامل نام برده شده است:

۱. استفاده از آبی که با آفتاب گرم شده است: با آب گرم شده توسط آفتاب، نه وضو بگیرید، نه غسل کنید و نه خمیر بسازید؛ چرا که پیسی می آورد.[۱]

۲. خوردن از روی سیری: خوردن از روی سیری، پیسی می آورد.[۲]

۳. عوامل دیگر: پنج چیز است که پیسی می آورد: نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه؛ وضو گرفتن و غسل کردن با آبی که به آفتاب گرم شده است؛ خوردن در حال جنابت؛ آمیزش با زن در هنگام حائض بودنش؛ و خوردن در حال سیری.[۳]


[۱]الکافی، ج ۳، ص ۱۵، ح ۵؛ علل الشرائع، ص ۲۸۱، ح ۲؛ بحار الأنوار، ج ۸۰، ص ۳۳۵، ح ۷ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]الأمالی، شیخ صدوق، ص ۶۳۶، ح ۸۵۴؛ تهذیب الأحکام، ج ۹، ص ۹۳، ح ۳۹۹؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۳۳۱، ح ۸ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]الخصال، ص ۲۷۰، ح ۹؛ روضة الواعظین، ص ۳۳۸؛ بحار الأنوار، ج ۵۹، ص ۳۴، ح ۱۱ (از پیامبر خدا(ص)).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت