درمان پیسی

پرسش :

برای درمان پیسی چه چیزهایی سودمند هستند؟پاسخ :

برای درمان پیسی، به سه چیز سفارش شده است:

۱. خوردن گوشت گاو همراه با چغندر: بنی اسرائیل از لکه های سفیدی که [بر پوست] می دیدند، نزد موسی(ع) اظهار ناراحتی کردند. پس خداوند به موسی(ع) چنین وحی فرستاد: «به آنان بگو که گوشت گاو، همراه با چغندر بخورند».[۱]

۲. آب گوشت گاو: آب گوشت گاو، پیسی را از میان می بَرَد.[۲]

۳. سَویق: سَویق خشک، سفیدی (پیسی) را از میان می بَرَد.[۳]


[۱]الکافی، ج ۶، ص ۳۱۰، ح ۱ و ص ۳۶۹، ح ۳؛ مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۳۴۷، ح ۱۱۲۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۷۴، ح ۶۹ (از امام باقر(ع)).

[۲]الکافی، ج ۶، ص ۳۱۱، ح ۲؛ مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۳۴۷، ح ۱۱۲۵؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۷۴، ح ۶۹ (از امام صادق(ع)).

[۳]الکافی، ج ۶، ص ۳۰۶، ح ۶؛ المحاسن، ج ۲، ص ۲۸۸، ح ۱۹۴۳؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۲۷۹، ح ۱۷ (از امام صادق(ع)).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت