سیاست نظامی رسول خدا(ص)

نشریه : پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

نویسنده : پديدآورنده : محمد سپهری

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 95-108

چکیده :

رسول خدا پس از هجرت به یثرب،با انجام اقدامات مهم از جمله تأسیس مسجد،پیمان برادری‌ مهاجرین و انصار،و منشور حکومت یا نظام‌نامه مدینه،حکومتی تشکیل داد.طبیعی بود که حکومت یا دولت شهر مدینه از سوی دشمنان کینه‌توز خصوصا اشراف قریش مورد تهدید جدی باشد و برای‌ براندازی آن از هرگونه توطئه حتی اقدامات نظامی فروگذار نکنند.ازاینرو پیغمبر(ص)در کنار سیاستهای راهبردی فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و امنیتی داخلی با تدوین و اجرای سیاست نظامی مبتنی‌ بر بازدارندگی و دفاع همه‌جانبه کوشید دشمن را قبل از هرگونه اقدام مؤثر در ضربه زدن به حکومت‌ و پیروان اسلام،خلع سلاح و توطئه‌های آن را نقش بر آب سازد.هرچند در کتابهای تاریخی دهها نبرد نظامی به پیغمبر(ص)نسبت داده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده مأموریتهای خارج از مدینه‌ مسلمانان قبل از آنکه جنبه نظامی‌گری داشته باشد،صبغه دعوت و مأموریت سیاسی داشته است؛اگر چه نمایش قدرت و توان نظامی و دفاعی مسلمانان به دشمن و قبایل اطراف هم از اهداف عمده این‌ مأموریتها بوده است.درهمه‌حال نبردهای نظامی صدر اسلام که در عصر رسالت انجام شده،به منظور دفاع از کیان اسلامی و جامعه نوپای مدینه نه تهاجم نظامی و جنگ ویرانگر به‌طور کلی حالت دفاعی‌ داشته است.این مقاله درصدد بررسی سیاست نظامی پیغمبر(ص)است که به عقیده نویسنده و به استناد بررسی‌های تاریخی دارای ماهیتی دفاعی بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :سیاست، فنون نظامی، جنگ های پیامبر(ص)