ترتیب آیات

پرسش :

ترتیب آیات، چه زمانی مشخّص شده است؟پاسخ :

اغلب صاحب نظران و مفسّران، با توجّه به روایات معتبر و شواهد تاریخی، معتقدند که ترتیب و نظم کنونی آیات و شروع و پایان آنها در سوره ها، توقیفی (به دستور پیامبر(ص)) بوده است؛ زیرا ترتیب کنونی بیشتر آیات، مطابق ترتیب نزول آنهاست و کاتبان وحی، آنها را به ترتیب نزول می نوشتند و با نزول «بسم الله الرحمن الرحیم» یا دستور خاص، پایان سوره و آغاز سوره دیگر را در می یافتند.

البتّه استثنا هم وجود داشته است. بر اساس برخی رواياتِ اسباب و شأن نزول، آياتی در سوره هاى مدنى هستند كه در مكّه نازل شده اند، يا آياتى كه در اواخر حيات پيامبر(ص) نازل گردیده اند، در سوره هاى نازل شده در آغاز هجرت جا گرفته اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت