اندیشه سیاسی امام سجاد(ع)

نشریه : پژوهشنامه تاریخ

نویسنده : پديدآورنده : رشید رکابیان

سال دهم / شماره پیاپی 37 / صفحه 17-40

چکیده :

پرسش مقاله این است که بحران سامان سیاسی جامعه امام سجاد (ع) چه بوده است وبرای برون رقت از آن وجود مبارک امام سجاد ع چه تجویز آرمانی ارائه داده اند؟
فرضیه پژوهش بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز چنین است:
«در اندیشه مبارک امام سجاد (ع) بحران، انحطاط، استبداد ، بدعت و فساد بوده است دلیل بروز آن جدایی ملت از ولایت؛ آرمان، پیوند ملت و زمامداران با ولایت ؛و راه حل، نیز بازسازی حکومت حکیمانه معصوم (ع) می‌باشد.»
برای بررسی جنبه زوایای پنهان جامعه زمان امام سجاد در قالب مشکل سیاسی، دلیل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی با روش پژوهش تاریخی- توصیفی ( تحلیل محتوا) تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌های مقاله :حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (ع)، الامام السجاد(ع)