شکل گیری سوره ها

پرسش :

سوره ها در چه زمانی شکل گرفته اند؟پاسخ :

با توجّه به برخی گزارش ها و نقل های تاریخی، در زمان حیات پیامبر(ص) و مدّتی پس از نزول قرآن، مفهوم سوره و قرائت یک دسته آیات معیّن، برای مسلمانان روشن بوده و کاربرد داشته است.

از جمله دلایل و قرائن این ادّعا، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. قرآن از برخی اجزای خود با واژه «سوره» یاد کرده است، مانند آیه ۶۴ سوره توبه.

ب. طبق برخی روایات، آغاز و پایان هر سوره، از طریق نزول مکرّر «بسم الله الرحمن الرحیم» مشخّص شده است.

ج. پیامبر(ص) به قرائت سوره های گوناگون در نماز و غیر نماز، با همین نام کنونی آنها در قرآن سفارش می نمود.

د. روایاتی که به دستور الهی به گذاردن یک آیه در جایی معیّن از سوره ای خاص، اشاره دارند.

هـ . روایاتی از پیامبر(ص) که در آنها برای برخی از سوره های قرآن، صفات یا فضیلت ویژه ای ذکر گردیده یا برای تعدادی از آنها عنوان خاصّی در نظر گرفته شده است، مانند عنوان «الحوامیم» برای سوره های که با «حم» آغاز می شوند.

این موارد نشان می دهند که سوره های قرآن در زمان پیامبر(ص)، شکل گرفته بودند و مفهوم سوره برای مسلمانان مشخّص بوده است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت