على بن محمّد سَمُرى نايب چهارم امام مهدی(ع)

پرسش :

نايب چهارم امام مهدی(ع) على بن محمّد سَمُرى را به اختصار معرفی کنید.پاسخ :

ابوالحسن على بن محمّد سَمُرى،[1] آخرين نايب امام مهدى عليه السلام است كه با تصريح حسين بن روح، بدين سِمَت، منصوب گشته است.[2]

 از پيشينه زندگى وى و حوادث دوران نيابتش، آگاهىِ چندانى در دست نيست. طبيعى است كه او از دستياران ارشد حسين بن روح بوده است .

 شش روز قبل از مرگ او، توقيع ناحيه مقدّسه صادر شد و از مرگ او پس از شش روز خبر داد. در اين توقيع، تصريح شده است كه بعد از على بن محمّد سمرى، نايب خاصى نخواهد بود و دوران غيبت كبرا آغاز خواهد شد.[3] على بن محمّد سَمُرى در پانزدهم شعبان سال 329ق، پس از سه سال نيابت درگذشت [4] و در بغداد در نزديكى مسجد براثا، به خاك سپرده شد.


[1] برخى از منابع از او با عنوان «صِيمَرى» ياد كرده‏اند كه صحيح نيست و مربوط به شخص ديگرى است.

[2] ر. ك: ح 656.

[3] ر. ك: ح 657.

[4] الغيبة ، طوسى: ص 394 ح 363. پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت