تفاوت جمع آوری قرآن با کتابت آن

پرسش :

چه تفاوتی میان جمع آوری قرآن با کتابت آن وجود دارد؟پاسخ :

کتابت قرآن، به معنای نوشتن برخی آیات و سوره ها در نوشت افزارهای مختلف آن زمان، برای ثبت و محفوظ داشتن آیات قرآن است که در مدّت رسالت پیامبر(ص) انجام می گرفته است.

جمع آوری قرآن، به این معناست که مجموعه آیات و سوره های کتابت شده، به ترتیب سوره ها و در چارچوب کتاب، گردآوری شود و بین دو جلد قرار بگیرد. این کار، پس از پیامبر(ص) به صورت رسمی انجام شده است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت