زمان رجعت

پرسش :

رجعت چه زمانی اتّفاق می افتد؟پاسخ :

میان علماى شیعه درباره زمان رجعت، اختلافى وجود ندارد و تقریباً تمام کسانى که در موضوع رجعت سخن گفته اند، آن را هم زمان با ظهور امام مهدی(ع) دانسته اند.

علّامه مجلسى نیز همین نظر را برگرفته از احادیث متعدّد دانسته، آن را به علماى شیعه نسبت مى دهد:

اخبار فراوانى از امامان هُدا از اهل بیت پیامبر(ص) وجود دارد با این مضمون که هنگام قیام قائم(ع)، خداوند گروهى از اولیا و شیعیان را که پیش تر مرده اند، باز مى گرداند تا ثواب یارى و معاونت امام زمان(ع) نصیبشان شود و به دلیل ظهور دولتش شاد گردند و گروهى را هم از دشمنانش باز مى گرداند تا از آنها انتقام گیرد.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۸ ص ۷۷ ـ ۷۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت