مجاهدت امير مؤمنان عليه السلام در تثبيت جايگاه محوري رسول خدا صلي الله عليه و آله در جامعة اسلامي

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : پديدآورنده : حامد منتظری مقدم

سال دوازدهم / شماره پیاپی 38 / صفحه 103-129

چکیده :

نگرش محوري امت اسلام به حضرت محمد صلي الله عليه و آله از همان صدر اسلام، از سوي عواملي تهديد مي شد. امير مؤمنان عليه السلام بر پاية باور به نقش بي بديل پيامبر صلي الله عليه و آله در هدايت و حفظ وحدت امت اسلام، در جهت تثبيت محوريت ايشان مجاهدتي پيگير داشت. اين مجاهدت در روش هاي «ارتقاي شناخت همگان از پيامبر صلي الله عليه و آله»، «تعميق پيوند همگان با پيامبر صلي الله عليه و آله»، «استناد به سخن و روش پيامبر صلي الله عليه و آله» و «پاسداشت حرمت مُنتسَبان به پيامبر صلي الله عليه و آله» تجلي مي يافت. ايشان بعثت آن حضرت را نجات دهنده و روش ايشان را روشن و استوار مي دانست و مسلمانان را به تأسي از ايشان فرامي خواند. عوامل تهديدكنندة محوريت پيامبر صلي الله عليه و آله در جامعة اسلامي دو پيامد مهم داشت: رواج برخي بدعت ها و پيدايش برخي برداشت هاي نادرست دربارة پيامبر صلي الله عليه و آله. در برابر، مجاهدت امير مؤمنان و ديگر ائمه عليهم السلام به احياي شماري از سنت هاي پيامبر صلي الله عليه و آله و مهم تر از همه، به زنده نگه داشتن نام پيامبر صلي الله عليه و آله و حفظ و تثبيت محوريت آن حضرت در جامعة اسلامي انجاميد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)، پیامبر اسلام(ص)، جامعه