17 فروردین

۱۸ فروردین
روز بهورز
شرح مناسبت:
به دنبال تحقیق گسترده اى كه وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۳ ش براى آگاهى از وضعیت خدمات بهداشتى و درمانى انجام داد، این نتیجه به دست آمد كه چهل درصد از مرگ و میرهاى كشور در ۵ سال اول زندگى كودكان اتفاق مى افتد و هشتاد درصد آن نیز در یك سال اول زندگى است.مى توان با آموزش هاى عمدتا ساده و اولیه از وقوع این مرگ و میرها جلوگیرى كرد. این نتایج سرآغاز تلاش در مسیر راه اندازى شبكه هاى بهداشتى درمانى به نام «خانه بهداشت» در روستاهاى كشور و تربیت نیروهاى اصیل و بومى به نام «بهورز» شد. واكسیناسیون كودكان و آموزش مادران در زمینه رعایت بهداشت، از مهم ترین وظایف بهورزان مى باشد.بهورزان در ارتباطى صمیمى با مادران روستایى و تلاشى گسترده توانسته اند میزان مرگ و میرِ مادران را به علت عوارض حاملگى و زایمان، از ۱۴۰ در صد هزار تولد زنده در سال ۱۳۶۳ به ۵۴ مورد در صد هزار تولد زنده در سال ۱۳۷۰ تقلیل دهند و این به معناى جلوگیرى از مرگ ۱۷۲۰ مادر در سال است.این آمار در سال هاى بعد نیز پیشرفت قابل ملاحظه اى داشته است. در راستاى تكریم و بزرگداشت بهورزان زحمتكش، روز هفدهم فروردین هر سال، با عنوان روز بهورز، نامگذارى شده است.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز بهورز
قرآن کریم:
وَ الوالِداتُ یرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَینِ كامِلَینِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضاعَةَ».
«و مادرانى كه بخواهند شیر دادن به فرزندان خود را كامل سازند، دو سال تمام شیرشان بدهند».
البقرة: ۲۳۳
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
لیسَ للصَّبی لَبَنٌ خَیرٌ مِن لَبَنِ امِّهِ.
براى كودك، شیرى بهتر از شیر مادرش نیست.
عیون أخبار الرِّضا: ۲/ ۳۴/ ۶۹
امام على علیه السلام:
انظُرُوا مَن تُرضِعُ أولادَكُم؛ فإنّ الوَلَدَ یشِبُّ علَیهِ.
دقت كنید كه چه كسى فرزندان شما را شیر مى دهد؛ زیرا كودك با شیر رشد مى كند.
الكافی: ۶/ ۴۴/ ۱۰
امام باقر علیه السلام:
استَرضِعْ لِولدِكَ بِلَبَنِ الحِسانِ، و إیاكَ و القِباحَ؛ فإنّ اللَّبَنَ قد یعدِی.
براى شیر دادن كودكت، دایه خوب روى بجوى و از دایه هاى زشت دورى كن؛ زیرا شیر [ویژگیهاى مادر را به فرزند] سرایت مى دهد.
الكافی: ۶/ ۴۴/ ۱۲.
امام صادق علیه السلام:
أَطعِموا صِبیانَكُم الرُّمّانَ؛ فَإنَّهُ أسرَعُ لِشَبابِهِم.
به كودكانتان انار بدهید، چرا كه مایه زودتر جوان شدن آنهاست.
المحاسن: ج ۲ ص ۳۶۰ ح ۲۲۵۴