مشاغل و حرف اصحاب و راویان ائمه اطهار علیهم السلام تا پایان غیبت صغرا

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : پديدآورنده : مهدی پیشوایی
پديدآورنده : مجید افلاکیان

سال دهم / شماره پیاپی 35 / صفحه 27-48

چکیده :

اشتغال از ضرورت‌هاي زندگي افراد بشر است. شيعيان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. سفارش اهل‌بيت عليه السلام به کسب و کار و نهي از بيكاري و بطالت، از نکات مهم تأثيرگذار در زندگي شيعيان در عصر حضور ائمة اطهار عليه السلام بوده است. شيعيان به‌گونه‌اي به شغل و کسب روزي حلال اهتمام داشتند که شهرت برخي از آنها به شغلشان است. هرچند به‌سبب کمبود منابع، دستيابي به شغل تمام اصحاب ائمة معصوم عليه السلام، دشوار است، اما در اين نوشتار سعي شده تا با استقراي کافي و بررسي گسترده، به شغل اصحاب امامان(ع) و فضاي اقتصادي دورة ائمة عليه السلام و وضعيت اقتصادي شيعيان در آن دوره دست يابد. بر اساس اين استقرا، ياران و راويان ائمة اطهار عليه السلام شغل‌هاي متنوعي داشتند كه نشان‌دهندة حضور آنان در عرصة اقتصادي است. از سوي ديگر، آنان در كنار شغل و پيشة عادي، حامل علوم و معارف اهل‌بيت عليه السلام بودند و بعضي از آنان حافظ هزاران حديث بودند، و حتي برخي از آنان به مرحلة فقاهت و اجتهاد رسيده بودند.

کلیدواژه‌های مقاله :راویان حدیث، اهل بیت(ع)، کار