29
مَنهَجُ اليقين

نسخه هاى مورد استفاده

براى تصحيح و تحقيق اين اثر ، ابتدا نسخه هاى خطّى منهج اليقين ، بررسى شد و در نهايت ، دو نسخه خطّى ، همراه با نسخه چاپ سنگى ، داراى ويژگى هايى قابل توجّه ، براى تصحيح ، تشخيص داده شدند ، با اين مشخّصات :
1 . نسخه متعلّق به كتاب خانه مسجد اعظم قم ، به شماره 11 . ۱ اين نسخه ، كهن ترين و به عبارتى صحيح ترين نسخه كتاب بوده كه محمّدسلمان بن عبد الباقى گلپايگانى به خطّ نستعليق زيبايى آن را تحرير كرده و در غره ذى قعده سال 1083 ، به پايان رسانده است . اين نسخه ، داراى 162 برگ است و در هر صفحه ، 23 سطر ، تحرير گرديده است . اين نسخه با علامت «الف» ، مشخّص نسخه است .
2 . نسخه متعلّق به كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، به شماره 69/7/1169 . اين نسخه ، فاقد نام كاتب و تاريخ كتابت است ؛ ولى با نسخه اصل ، مقابله و تصحيح گرديده و در آخر نسخه ، علامت بلاغ با عبارت «قوبل بأصله من أوّله إلى آخره» ديده مى شود . تحرير نسخه ، به خطّ نستعليق صورت گرفته و مشتمل بر 320 برگ (640 صفحه) ، و هر صفحه ، داراى پانزده سطر است . در اوّل نسخه نيز تملّكى به تاريخ 1245 ق ، به چشم مى خورد . اين نسخه ، با علامت «ب» مشخّص شده است .
3 . نسخه چاپ سنگى بمبئى ، كه در سال 1302 ق ، ۲ به اهتمام «عالى جاه رفيعْ جايگاه ، آقا ميرزا محمّد شيرازى ملك الكُتّاب» ، به زيور طبع در آمده است . در بالاى صفحه اوّل اين چاپ ، عبارت «يا إمام جعفر الصادق ، أدركنى ! » جلب توجّه مى كند . اين نسخه ، به خطّ نستعليق زيبايى در 268 صفحه تحرير شده و در «منتصف شهر الصفر سنة ألف و ثلاث مئة و ثلاث» ، خاتمه يافته است . در پايان آن ، كاتب ، انجامه اى در دو صفحه (صفحه هاى 267 و 268) ، در خصوصيات چاپ و ويژگى هاى موجود در كتاب ، تحرير نموده است . در اين تصحيح ، تصويرى از نسخه چاپ سنگى به شماره 10/18/2800 كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، تهيّه و مورد استفاده قرار گرفته است . اين نسخه ، با علامت «ج» مشخّص شده است .

1.. تصنيف غرر الحكم ، ص ۳۹۵ .

2.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه مسجد اعظم قم ، ص ۴۲۸ .

3.. كتاب هاى چاپى فارسى ، ج ۴ ، ص ۵۰۴۰ .


مَنهَجُ اليقين
28

نسخ خطى منهج اليقين

از شرح گلستانه ، تا كنون چندين نسخه شناسايى شده كه مشخّصات آنها چنين است :
1 . كتاب خانه دانشگاه تهران ، نسخه شماره 596 ، به خطّ نسخِ محمّدرضا بن محمّدهاشم ، پايان تحرير نسخه : دوازدهم صفر سال 1083 ق ، داراى 203 برگ . ۱
2 . كتاب خانه مسجد اعظم قم ، نسخه شماره 11 ، به خطّ نستعليقِ محمّد سلمان بن عبد الباقى گلپايگانى ، پايان تحرير نسخه : يازدهم ذى قعده 1083 ، رساله اوّل مجموعه ، داراى 162 برگ . ۲
3 . قم ، كتاب خانه آية اللّه مرعشى ، نسخه شماره 10902 ، به خطّ نسخ محمّدصادق بن محمّدشفيع ، پايان تحرير نسخه : شنبه ، سوم شعبان 1114 ، داراى 138 برگ . ۳
4 . مشهد ، كتاب خانه آستان قدس رضوى ، نسخه شماره 13734 ، به خطّ نسخ ، بدون نام كاتب ، تحرير شده در قرن 12 ق ، داراى 245 برگ . ۴
5 . مشهد : كتاب خانه آستان قدس رضوى ، نسخه شماره 9895 ، به خطّ نسخ ، بدون نام كاتب ، تحرير شده در قرن 12 ق ، داراى 183 برگ . ۵
6 . تبريز ، كتاب خانه مرحوم واعظ چرندابى ، نسخه شماره 12 ، بدون نام كاتب ، تحرير شده در قرن 12 ق . ۶
7 . تهران ، كتاب خانه مجلس شوراى اسلامى ، نسخه شماره 4350 ، از آغاز ، افتادگى دارد ، به خطّ نسخِ محمّدشفيع لواسانى ، تحرير شده در سال 1237 ق ، داراى 286 برگ . ۷
8 . مشهد ، كتاب خانه آستان قدس رضوى ، نسخه هاى اهدايى مقام معظّم رهبرى به كتاب خانه آستان قدس رضوى ، نسخه شماره 1134 ، به خطّ قوام الدين محمّد حسينى بن محمّدباقر شهشهانى ، تحرير شده در سال 1298 ق . ۸
9 . تهران ، كتاب خانه مجلس شوراى اسلامى ، نسخه شماره 5910 ، به خطّ نسخ ، بدون نام كاتب ، تحرير شده در قرن 13 ق ، داراى 155 برگ . ۹
10 . قم ، كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، نسخه شماره 35 / 28 / 5615 ، از آخر و وسط ، افتادگى دارد ، به خطّ نسخ ، بدون نام كاتب ، تحرير شده در قرن 13 ق ، داراى 253 برگ . ۱۰
11 . قم ، كتاب خانه آية اللّه مرعشى ، نسخه شماره 6452 ، به خطّ نسخ قوام الدين بن محمّدباقر حسينى شهشهانى ، پايان تحرير نسخه : نوزدهم صفر 1328 ، داراى 377 برگ . ۱۱
12 . مشهد ، كتاب خانه آستان قدس رضوى ، نسخه شماره 6830 ، از آغاز ، اندكى افتادگى دارد ، به خطّ نسخ ، بدون نام كاتب و بدون تاريخ كتابت ، داراى 242 برگ . ۱۲
13 . قم ، كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، نسخه شماره 69 / 7 / 11689 ، به خطّ نستعليق ، بدون نام كاتب و بدون تاريخ كتابت (در عصر مؤلّف ، تحرير شده) ، با نسخه اصل ، مقابله شده و علامت بلاغ نيز دارد و در حاشيه ، تصحيح شده است ، داراى 320 برگ . ۱۳
14 . مشهد ، كتاب خانه مسجد گوهر شاد ، نسخه شماره 146 ، گزيده هايى از منهج اليقين است در سى صفحه كه در هامش نسخه كتاب من لا يحضره الفقيه ، تحرير شده است ، گزين كننده اين اثر ، شناخته نشده است . ۱۴

1.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه دانشگاه تهران ، ج ۵ ، ص ۱۵۸۴ .

2.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه مسجد اعظم ، رضا استادى ، ص ۴۲۸ ؛ فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه مسجد اعظم ، محمّد طيّار مراغى و حسن حسن زاده (منتشر نشده) .

3.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آية اللّه مرعشى ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۹ .

4.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آستان قدس ، ج ۱۴ ، ص ۵۸۵ .

5.. همان ، ص ۵۸۴ .

6.. نشريه نسخه هاى خطّى دانشگاه تهران ، ج ۴ ، ص ۳۳۷ .

7.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه مجلس ، ج ۱۲ ، ص ۶۳ .

8.. فهرست هزار و پانصد نسخه خطى اهدايى رهبر معظم انقلاب به كتابخانه آستان قدس ، رضا استادى ، ص ۲۴۱ .

9.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه مجلس ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۹ .

10.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، رضا استادى ، ج ۳، ص ۱۲۵ ؛ فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، ابو الفضل عرب زاده ، ص ۷۱۷ ؛ فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، على صدرايى خويى و ابو الفضل حافظيان بابلى (منتشر نشده) .

11.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آية اللّه مرعشى ، ج ۱۷ ، ص ۵۴ .

12.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آستان قدس ، ج ۵ ، ص ۱۹۴ .

13.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه گلپايگانى ، ابو الفضل عرب زاده ، ص ۷۱۷ ؛ فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه آية اللّه گلپايگانى ، على صدرايى خويى و ابو الفضل حافظيان بابلى (منتشر نشده) .

14.. فهرست نسخه هاى خطّى كتاب خانه گوهرشاد مشهد ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ و ۱۲۳ .

 • نام منبع :
  مَنهَجُ اليقين
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1388
  نوبت چاپ :
  اول
تعداد بازدید : 214885
صفحه از 527
پرینت  ارسال به