429
مَنهَجُ اليقين

[ صفات شيعيان ]

و بدان كه اخبار قريب به اين مضامين كه مذكور شد ، در باب فضل شيعيان و نجات ايشان با وجود معاصى ، بسيار است و اگر چه بسيارى از اين احاديث ، از جهت سند ، مجهول و ضعيف است ؛ ليكن از كثرت اخبار كه در اين باب وارد شده ، اميد بسيار است ، با وجود اينها ، از غضب الهى ايمن نبايد بود ؛ زيرا كه معصيت به حدّى مى رسد كه دل را بالكلّيه ، سياه مى كند و محبّت اهل بيت ، زايل مى شود . و در اكثر مردم ، اين معنى مشاهده شده كه بعد از آن كه مرتكب معاصى بسيار شدند ، محبّت ايشان ، از سابق كمتر مى شود و گاه باشد كه شيطان در حوالى وقت مُردن ، بقيّه محبّت را از دل به در برَد و در سِلك شيعيان ، محشور نشود . و بر تقدير آن كه باقى مانَد ، عذاب عالم برزخ هم چيز سهلى نيست و كيست كه طاقت يك لَمْحه غضب و عذاب الهى را داشته باشد ، چه جاى مدّتى كه معلوم نيست كه چند هزار سال باشد ؟ و فوت مراتب عاليه و درجات رفيعه كه ارتكاب معاصى موجب آن مى شود هم ، امرى عظيم است .
و ديگر ، در بعضى احاديث ـ چنانچه در اوايل اين كتاب ، در باب وَرَع ، مذكور شد ـ وارد شده كه : شيعه ما ، كسى است كه متابعتِ ما و اطاعت امر الهى به جاى آورد . ۱
و كلينى رحمه الله از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود : اصلِ هر خير و خوبى اى ماييم و هر نيكويى اى از فروع ماست . و از جمله نيكويى ها : توحيد الهى است ، و نماز ، و روزه ، و فرو خوردن خشم ، و عفو نمودن از كسى كه بدى به او كرده باشد ، و رحم كردن بر فقرا ، و رعايت كردن حقّ همسايه يا كسى كه به خانه كسى آيد و به او پناه آورد ، و اقرار كردن به فضل كسى كه صاحب نوعى از فضل بوده باشد .
و دشمن ما ، اصل هر گونه شر و بدى است و هر فعل قبيح و رسوايى اى از فروع ايشان است . پس ، از ايشان است : دروغ گفتن ، و بخل ، و سخن چينى ، و قطعِ رَحِم و غير آن ، و خوردن سود و مال يتيم به ناحق . و از حدود الهى كه امر به آن فرموده ، تجاوز كردن و مرتكب كارهاى رسوا شدن ، خواه رسوايى ظاهر و خواه پنهان ، و زِنا كردن ، و دزدى و هرچه شبيه به اينها باشد از افعال قبيحه . پس دروغ مى گويد كسى كه گمان مى كند كه با ماست و دست به فروع غير ما مى زند . ۲
و به اين مضمون ، احاديث بسيار است . مجملاً ـ چنانچه قبل از اين در باب خوف و رجا مذكور شد ـ از معصيت خداى ـ عزَّ و جلَّ ـ قهّار ۳ ترسان و هراسان ، و به كَرَم كريم غفّار و شفاعت رسول صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار ، اميدوار بايد بود و به فريب شيطان و هواى نفس امّاره ، ترك اطاعت و بندگى نبايد كرد . و من اللّه العصمة والتأييد !

1.. همان ، ج ۲ ، ص ۷۷ ـ ۷۹ ، ح ۶ و ۹ تا ۱۵ .

2.. همان ، ص ۸ ، ص ۲۴۲ و ۲۴۳ ، ح ۳۳۶ .

3.. الف : - «قهّار» .


مَنهَجُ اليقين
428
 • نام منبع :
  مَنهَجُ اليقين
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1388
  نوبت چاپ :
  اول
تعداد بازدید : 210742
صفحه از 527
پرینت  ارسال به