نقش غلات در تخریب چهره شیعه

نشریه : تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : زهرا رضازاده عسگری

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 155-180

چکیده :

از فرقه هایی که در کتب ملل و نحل اغلب به شیعه منتسب شده، غلات اند که دارای عقاید غلوآمیز نسبت به ائمه(ع) بوده و به همین رو مورد تکفیر و بیزاری آن بزرگواران قرار گرفته اند. غلات در حوزه های مختلف تاریخ شیعه تأثیر نهاده و عقاید شیعه را تحریف کرده و سبب انزوای مکتب تشیّع و جلوگیری از گسترش آن شده اند.
در این پژوهش مواردی چون تأثیر غلات در تخریب وجاهت ائمه(ع) و اصحاب ایشان و اثرگذاری شان در اندیشه تحریف قرآن و جعل احادیث و نیز تأثیر در برخی علوم اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :غالیان، شیعه، فرقه ها