پیامبر اسلام(ص) و جریان نفاق

نشریه : مطالعات تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : محمود مهدوی دامغانی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 134-151

چکیده :

یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی در جوامع انسانی جریان نفاق است. هر چند این پدیده به طور معمول در جوامع انسانی وجود دارد اما در شرایط تحولات عمیق فکری، سیاسی و اجتماعی به طور گسترده ای فعال می شود. نفاق در تاریخ زندگانی پیامبر اکرم (ص)-پس از بعثت- از مهمترین جریان های اجتماعی است.
از آنجا که ظهور اسلام، انقلابی تمام عیار در صحنه مناسبات اجتماعی به وجود آورد؛ بیشترین نفاق هم با مشخصات و مختصات کامل در عصر پیامبر (ص) چهره نمود. لذا شناسایی نفاق زمان پیامبر (ص)، می تواند محقق را به درک دقیق تری از جریان های اجتماعی مشابه در دیگر اعصار حیات بشری رهنمون شود.

کلیدواژه‌های مقاله :نفاق، منافق، پیامبر اسلام(ص)، اصحاب پیامبر اسلام(ص)