دانش و آموزش در عصر پیامبر اسلام(ص)

نشریه : مطالعات تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : نورالله کسایی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 100-133

چکیده :

از جمله موضوعاتی که در بررسی سیره پیامبر(ص)کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع آموزش است. پیامبر اسلام(ص)علی رغم همه اشتغالاتش-که فقط یکی از آنها درگیری در تعداد بسیاری غزوه و سریه بود- طی ده سال اقامت در مدینه به آموزش اصحاب توجه ویژه ای مبذول نمود. به نحوی که با نگاهی عمیق می توان گفت این موضوع اصلی ترین دغدغه ی سیاسی اجتماعی ایشان ماحصل این دل مشغولی تربیت نسلی از شخصیت های آموزش دیده و فرهیخته بود که تعداد آنها به هزاران میرسد.
این که پیامبر(ص) از چه روش هایی برای ایجاد انگیزه بهره جست و چگونه بستر لازم جهت هدایت اصحاب به سمت ارتقاء فکری و علمی را فراهم آورد، دغدغه اصلی این مقاله است.

کلیدواژه‌های مقاله :دانش، آموزش، پیامبر اسلام(ص)