سیر تحول سیره نویسی با تأکید بر مکتب مدینه

نشریه : مطالعات تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : زیبا معیر

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 189-204

چکیده :

سیره نویسی به وسیله اهل حدیث و با اصول خاص مکتب مدینه جهت به کارگیری سنت پیامبر(ص) به عنوان اسوة مسلمانان، شکل گرفت. در این مقاله ضمن اشاره به علل منع نگارش حدیث پس از رحلت پیامبر(ص)، چگونگی آغاز سیره نویسی و شرح مختصری از پیشتازان این عرصه در مکتب مدینه با تقسیم بندی جدید، به روش توصیفی- تحلیلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :سیره نگاری، مدینه