دلیل اختلاف مصحف های قرآن

پرسش :

دلیل اختلاف مصحف های قرآن با یکدیگر چیست؟پاسخ :

مصحف هایی که برخی صحابه پیامبر(ص) از قرآن گردآوری کرده بودند، حاصل تلاش شخصی آنها بودند و از نظر روش، ترتیب سوره ها، رسم الخط و قرائت، یکسان نبودند. این مصحف ها، لزوماً همه قرآن را در بر نداشتند و نیز مرجع واحدی برای مطابقت با آن پذیرفته نشده بود. از جایی که خط در آن دوران، ابتدایی بود و حروف، بی نقطه نگاشته میشدند و کلمات از علائم و حرکات، خالی بودند و الف در میان کلمات وجود نداشت، اختلاف در این مصاحف، طبیعی و مقبول بود و در بیشتر مواقع به رسم الخط و قرائت آنها باز می گشت.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت