عنوان مجله : سخن تاریخ
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : محسن خندان (الويري)، ناصر باقري بيدهندي، محمدرضا جباري، محمدعي چلونگر، سيد احمدرضا خضري، محمد سپهري، محمد امير شيخ نوري، نعمت الله صفري فروشاني، هادي عالم زاده، حسين عبدالمحمدي، حسين قره چانلو، اصغر منتظر القائم، سيد عليرضا واسعي
آدرس : قم، ميدان جهاد، مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)، گروه تاريخ اسلام
صندوق پستی : قم، 143-37145
تلفن : 37110632 (025)
دورنگار : 37110633 (025)
پست الکترونیک : emam_history@yahoo.com
آدرس اینترنتی : http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=2
امتیاز : علمي - ترويجي

سخن تاریخ

این فصلنامه متعلق به جامعه المصطفی(ص) بوده و با امتیاز علمی و ترویجی در موضوع تاریخ فعالیت می نماید.