نگاهی به زندگانی و شخصیت محمد بن ابی حذیفه

نشریه : سخن تاریخ

نویسنده : پديدآورنده : محمد الله اکبری
پديدآورنده : سید مرتضی حسینی شاه ترابی

سال پنجم / شماره پیاپی 13 / صفحه 107-126

چکیده :

محمدبن ابی حذیفه، در حبشه و هنگام هجرت والدینش به این سرزمین به ­دنیا آمد. او گرچه پس از شهادت پدرش در خانه عثمان رشد و پروش یافت، از مخالفان و معترضان خلیفه سوم بود. وی در "ذات­ الصواری" شرکت داشت و ضمن جهاد، مردم را علیه عثمان می­ شوراند.
ابن ابی حذیفه در ماجرای قتل عثمان، علیه کارگزار خلیفه در مصر خروج کرد و شهر را به تصرف خود درآورد؛ ولی امام علی(ع) او را از حکومت مصر عزل فرمود. او پسر دایی معاویة­بن ابی­ سفیان بود، ولی به سبب، گرایش ­های علوی­ اش مغضوب معاویه قرار گرفت و سرانجام به­ دست او کشته شد.

کلیدواژه‌های مقاله :محمد بن ابی حذیفه