بررسی کتاب مفقود مَعالم العِترة النبویه جُنابَذی (د۶۱۱)

نشریه : تاریخ و فرهنگ

نویسنده : پديدآورنده : منصور داداش نژاد

سال چهل و دوم / شماره پیاپی 84 / صفحه 123-140

چکیده :

تاریخ نویسی اهل سنت در موضوع زندگانی ائمة اطهار(ع)، هم‌پای شیعیان آغاز شده و پیوسته استمرار داشته است. سیر تطور این جریان که به تناسب تغییرات فرهنگی جهان اسلام فراز و فرود داشته، نیازمند بررسی‌های جدی است. این مقاله صرف نظر از پرداختن به مباحثی مانند چرایی، چگونگی و بستر تولید این نوشته‌ها، درصدد است به صورت موردی، کتاب مفقود و کمتر شناخته شدة معالم العترۀ النبویۀ جُنابَذی، دانشمند سنی مذهب قرن ششم، را بررسی کند. اکثر گزارش‌های کتاب جنابذی به کتاب کشف الغمۀ فی معرفة الائمه اربلی (د. ۶۹۲) دانشمند معتبر شیعی مذهب، راه یافته است. تاریخ‌نگاری جنابذی و جایگاه وی در منابع بعدی، در این مقاله بررسی شده است تا فضای روشن‌تری از تأثیر متقابل تأثر منابع شیعی و اهل سنت به دست آید.

کلیدواژه‌های مقاله :جنابذی؛ کتب؛ فضائل اهل بیت(ع)