نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام؛ بررسی موردی شرح حال امام علی(ع) در کتاب الطبقات الکبری

نشریه : تاریخ و فرهنگ

نویسنده : پديدآورنده : محمدعلی کاظم بیگی
پديدآورنده : مصطفی گوهری فخر آباد

سال چهل و ششم / شماره پیاپی 92 / صفحه 57-84

چکیده :

الطبقات الکبری اثر محمد بن سعد بصری(د۲۳۰ق) از کتاب های مهم و کهن درشرح حال پیامبر(ص)، صحابه، تابعین و روات حدیث تا آغازین سال های سده سوم هجری است. پژوهش حاضر با بررسی موردی زندگانی امام علی علیه السلام در این کتاب، به تبیین تفاوت گزارش های محدّثان و مورّخان درباره حوادث صدر اسلام اختصاص دارد. یافته های آن نشان می دهد که ابن سعد به عنوان یک محدث - مورخ به سبب پایبندی به رعایت ضوابط و باورهای اهل حدیث، در توضیح وقایع صدر اسلام، گاه سیر حوادث را به گونه ای متفاوت از مورخان نشان داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن سعد، کتب، اهل حدیث، تاریخ اسلام، امام علی(ع)