تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن

نشریه : معرفت اديان

نویسنده : پديدآورنده : حسین نقوی

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 7-24

چکیده :

يكي از مباحث مطرح در روايات اسلامي (شيعي و سني)، رواياتِ «تشابه اديان توحيدي» است. در اين روايات، مباحثي مانند شباهت اديان در افتراق و فرقه‌فرقه شدن و نيز بحث رجعت در اديان مطرح مي‌شود. اين روايات، از لحاظ سندي در حد تواتر اجمالي و يا مستفيض، بنابر قول برخي از انديشمندان هستند و از لحاظ دلالت نيز مورد تأييد آيات قرآن هستند؛ زيرا قرآن تأييد مي‌كند كه امت‌ها در سنن الهي اشتراك دارند و سنن خدا در امت‌‌هاي مختلف تكرار مي‌شود. برخي براي اثبات تحريف قرآن، از اين‌ روايات و آيات بهره برده‌اند و استدلال كرده‌اند كه با توجه به تشابه اديان توحيدي و با توجه به اينكه كتاب مقدس تحريف شده است، پس قرآن نيز تحريف شده است. در مقابل، متفكران شيعي تلاش زيادي انجام داده، به اين برداشت از اين‌ روايات پاسخ داده‌اند. به نظر مي‌رسد، با وجود قوّت برخي از اين پاسخ‌ها، پاسخ كامل‌تر و بهتري وجود دارد كه در جمع‌بندي اين نوشتار ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ادیان، تحریف قرآن، کتاب مقدس