تحریف در کتاب های آسمانی پیشین

پرسش :

آیا در قرآن، به تحریف کتاب های آسمانی پیشین، اشاره ای شده است؟پاسخ :

قرآن كریم، به گونه های مختلف، به تحریف كتاب تورات به وسیله بنى اسرائیل اشاراتی دارد:

الف. در آیه ۷۸ سوره آل عمران، به تحریف در قرائت اشاره شده که گروهی از بنی اسرائیل عبارت خودساخته را با آهنگ متعارف در تورات، قرائت می کردند و مى خواندند.

ب. آیه ۷۹ سوره بقره، از تحریف در كتابت و نگارش، سخن می گوید که گروهی از بنی اسرائیل آنچه را با دستتان خود می نوشتند، به عنوان کتاب آسمانی معرّفی میکردند.

ج. در آیه ۴۶ سوره نساء و آیات ۱۳ و ۴۱ سوره مائده، به بیانى مطلق، سخن از تحریف گفتار وحى الهى در تورات به میان آمده كه هم بر تحریف لفظى و هم معنوى قابل حمل است. از این رو برخى مفسّران، آن را بر وجه لفظى و برخى دیگر بر وجه معنوى حمل كرده اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت