اهمّيت ذكر «لا اله الا الله»

پرسش :

ذكر «لا اله الا الله» چه اهمیتی دارد؟پاسخ :

با عنايت به اين كه ذكر «تهليل» (لا اله الا الله گفتن)، اعتراف به يگانگى خداوند متعال است و ايمانْ با آن ، آغاز[۱]و تجديد[۲]مى شود ، مهم تر از تسبيح و تحميد است[۳]؛ بلكه سَرور همه اذكار[۴]و برتر از همه اعمال[۵]و بهترين سخن[۶]شمرده مى شود .

عناوينى مانند : كلمه تقوا[۷]، بهترين عبادت[۸]، برترين دانش[۹]، كليد آسمان ها[۱۰]، كه در توصيف ذكر تهليل و تشويق به بهره گيرى از آن آمده است ، حاكى از اهمّيت فوق العاده اين ذكر و نقش بى بديل آن در پرورش جان و صعود به قلّه انسانيت است .

اين ذكر ، اگر صادقانه بر زبان جارى گردد ، آثار و بركات فراوانى براى ذاكر به همراه دارد : گناهان را از جان مى زدايد[۱۱]، روان را از آفات شيطانى مصونيت مى بخشد[۱۲]، بلاها را از انسان دور مى كند ،[۱۳]او را از آتش دوزخ ، رها مى سازد[۱۴]و شايسته ورود به بهشت مى نمايد ،[۱۵]و در يك جمله : ذكر «تهليل» مى تواند عزّت ،[۱۶]

كاميابى[۱۷]و خير دنيا و آخرت[۱۸]را نه تنها براى شخص ذاكر ، بلكه براى جامعه اسلامى فراهم سازد .


[۱]ر . ك : ص ۴۴۷ (آغاز ايمان) .

[۲]ر . ك : ص ۴۴۷ (نو كردن ايمان) .

[۳]ر . ك : ص ۴۴۷ ح ۱۴۴۰.

[۴]ر . ك : ص ۴۵۱ (سرور اذكار) .

[۵]ر . ك : ص ۴۵۳ (برترين اعمال) .

[۶]ر . ك : ۴۵۵ (برترين سخن) .

[۷]ر . ك : ص ۴۴۹ (گفتار پرهيزكارى) .

[۸]ر . ك : ص ۴۵۵ (بهترين عبادت) .

[۹]ر . ك : ص ۴۵۳ (برترين علم) .

[۱۰]ر . ك : ص ۴۵۹ (كليد آسمان ها) .

[۱۱]ر . ك : ص ۴۸۱ (نابودن كردن گناهان) .

[۱۲]ر . ك : ص ۴۸۷ (مصون ماندن از شيطان) .

[۱۳]ر . ك : ص ۴۸۷ (دفع بلا) .

[۱۴]راجع : ص ۴۸۹ (رهيدن از آتش) .

[۱۵]ر . ك : ص ۴۸۹ (رفتن به بهشت) .

[۱۶]ر . ك : ص ۴۹۳ (عزّت) .

[۱۷]ر . ك : ص ۴۹۳ (رستگارى) .

[۱۸]ر . ك : ص ۴۹۵ (خير دنيا و آخرت) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت