يزيد بن قيس اَرحَبى

پرسش :

يزيد بن قيس اَرحَبى کیست؟پاسخ :

يزيد در قيام عليه عثمان، شركت كرد و در جنگ هاى جمل و صِفّين ، امام عليه السلام را همراهى كرد . در جنگ صِفّين، از جمله كسانى است كه امام عليه السلام او را به سوى معاويه فرستاده است .

در فتنه خوارج ، يزيد به آنها متمايل شد ؛ امّا امام عليه السلام او را از آنان جدا كرد و به حكومت اصفهان و رى بگمارد . او در جنگ نهروان در سپاه امام عليه السلام بود ، كه خوارج بر اين حضور ، اعتراض كردند .

او مدّتى (ظاهرا در فاصله زمانى ميان جنگ هاى جمل و صِفّين) فرماندار مدائن[۱]و جوخا[۲]بود . او پس از جنگ نهروان نيز كارگزار امام عليه السلام در اصفهان و همدان بوده است .

 


[۱] مدائن ، شهرى در شرق رود دجله و به فاصله يك روز راه از جنوب بغداد است . ايوان كسرا در آن قرار دارد و در سال ۱۴ هجرى به دست مسلمانان فتح شد (ر . ك : تقويم البلدان ص ۳۰۲) .

[۲] جوخا ، نام رودى ميان خانقين و خوزستان است كه دشت بزرگى به همين نام را در سرزمين عراق آبيارى مى كند (ر . ك : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۷۹) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت