رد تحریف قرآن

پرسش :

بجز آیات و روایات، چه دلایل دیگری در ردّ شبهه تحریف قرآن وجود دارد؟پاسخ :

برای نفی شبهه تحریف قرآن، بجز دلایل قرآنی و روایی، به دلایل دیگری هم اشاره شده است. از آن جمله اند:

الف. دلایل تاریخی

طبق شواهد تاریخی، مسلمانان به حفظ و نگارش کامل قرآن، اهتمام ویژه داشته اند. همچنین قرآن، به صورت متواتر نقل گردیده است، به این معنا که در همه عصرها و نسل ها، گروه های مختلف و انبوهی از مسلمانان، مصحف موجود را با سوره ها، آیات، کلمات و حروفش، به صورتی که احتمال اشتباه در آن نمی رود، نقل کرده اند.

ب. دلالت محتوایی قرآن بر پیراستگی از تحریف

محتوای قرآن، از جهت فصاحت و بلاغت، و نبود اختلاف و تناقض و ناهماهنگی، خود بر سلامتش از تحریف، گواهی می دهد. آیه ۸۲ سوره نساء بر این نکته اشاره دارد که اگر قرآن از غیر خدا بود، بی گمان در آن اختلاف بسیاری یافت می شد. در قرآن، «آیات تحدّی» وجود دارند که از همه دعوت نموده اند تا اگر می توانند، مانندش را بیاورند. از جمله این آیات می توان به مفاد آیه ۸۸ سوره اِسراء که اگر انس و جن گرد هم آیند تا چیزی را مانند این قرآن بیاورند، نخواهند توانست، گر چه یکدیگر را یاری کنند اشاره کرد. آیات دیگر تحدّی، عبارت اند از: آیات ۳۳ و ۳۴ سوره طور، آیات ۱۳ و ۱۴ سوره هود، آیات ۲۳ و ۲۴ سوره بقره، آیه ۳۸ سوره یونس و آیه ۴۹ سوره قصص.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت