خلاصه نشست نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم

نشریه : علوم ومعارف قران و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی حائری شیرازی

سال 1395 / شماره پیاپی / صفحه 103-108

چکیده :

وی در دو نوبتی که مجال صحبت داشت، پس از معرفی مقالۀ پیشین خود در نقد این اثر در مجله ترجمان وحی، 2 بیان کرد که کل نقدهایی که به ترجمۀ ایشان وارد کرده، از باب تکمیل کار بوده، نه تنقیص آن. ایشان در نوبت دوم صحبت‌های خود به بیان پنج نوع ترجمۀ تحت اللفظی، تطبیقی، تفسیری، مضمونی و منظوم از برای قرآن کریم پرداخت و ترجمه استاد حداد عادل را از نوع تطبیقی معرفی کرد؛ از این‌رو‌ تأکید داشت در نقد ترجمه باید دقت کرد که ترجمه از کدام نوع است و چگونه باید نقد شود. پس از دو نوبت نقد ناقدان و در میان آنها دفاع یکی از حضار _ که در امر ترجمه با آقای حداد همکاری داشته _ نسبت برخی ایرادها، آقای حسین علی‌زاده _ دبیر جلسه _ خود به بیان سریع و اجمالی برخی اشکالات موجود در ترجمۀ مورد بحث پرداخت."

کلیدواژه‌های مقاله :نقد ترجمه دکتر حداد عادل، نشست نقد ترجمه دکتر حداد، دکتر حداد عادل از قرآن،