گزارشی از پایان نامه « نویافته هایی در تحلیل محتوایی آیه تطهیر »

نشریه : علوم ومعارف قران و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : رضا عطایی

سال 1395 / شماره پیاپی / صفحه 113-124

چکیده :

پایان‌نامه «نویافته‌هایی در تحلیل محتوایی آیه تطهیر با بهره‌گیری از سیاق روایات، مبانی زبان و ادبیات عرب و تطبیق منابع شیعه و سنی» با تتبع گسترده در اقوال موجود و در دسترس به بازپژوهی تفسیری آیه تطهیر پرداخته است. بازپژوهی آیه تطهیر ازآن‌رو لازم است که این آیه متنی محوری در همراهی قرآن و اهل‌بیت( به شمار می‌رود و مهم‌ترین ویژگی اهل‌‌بیت را بیان می‌دارد. برای تفسیر و تبیین آیه تطهیر، مفاهیم اصلی آن به‌صورت گسترده مورد جست‌وجو قرار گرفت و سپس با نوآوری روشی، تمام دیدگاه‌ها تجمیع و دسته‌بندی شد و در پایان، با استفاده از همه مواد قابل بهره‌برداری، نکات تفسیری تازه‌ای‌ ارائه گردید

کلیدواژه‌های مقاله :قذر ،اراده تکوینی و تشریعی ،اهل بیت ،تطهیر ،رجس ،معارف قرآن و حدیث