ارائه نظام واره ای احادیث اجتماعی

نشریه : شیعه شناسی

نویسنده : پديدآورنده : محمود تقی زاده داوری

سال هفتم / شماره پیاپی 25 / صفحه 7-37

چکیده :

نوشتار حاضر تلاش مى کند تا دسته اى از احادیث اسلامى / شیعى مرتبط با حیات اجتماعى انسان، و برخى از عوارض و لوازم این زندگى را در نظمى منطقى و نظام گون آنچنانکه در ادبیات اجتماعى نوین (فلسفه اجتماع و جامعه شناسى) عرضه مى شود، ارائه نماید. این پژوهش همچنین تلاش دارد تا زمینه استفاده بیشتر محصلان و دانش آموختگان رشته هاى علوم اجتماعى را از ذخایر بى بدیل احادیث اسلامى / شیعى فراهم آورد.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث موضوعی، اجتماع