شیعه و منزلت ویژه اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) در تفسیر قرآن

نشریه : شیعه شناسی

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر بابایی

سال هشتم / شماره پیاپی 29 / صفحه 105-142

چکیده :

شیعه برای دوازده نفر از اهل بیت پیامبر (دوازده امام معصوم بعد از ایشان) معتقد به منزلت تفسیری ویژه ای است و آنان را همانند رسول خدا(ص) مفسران برگزیده خدا، آگاه به همه معانی قرآن و مصون از خطا در فهم آن و علم کامل قرآن می داند؛ ولی اهل تسنن چنین شناختی ندارند و از آن دوازده نفر، فقط امیرالمؤمنین علی(ع) را از مفسران صحابی به شمار می آورند و سایر آنان را حتی از مفسران صحابی و تابعی نیز به شمار نیاورده اند. این مقاله مستندات این اعتقاد شیعه را بیان می کند و در آن برای اثبات اینکه اهل بیت پیامبر مفسران برگزیده خدا بوده اند، به حکمت خدا و نصوص امامت، حدیث ثقلین و برخی روایات صریح استدلال می کند و دلالت آیات «... وما یعلم تاویله إلا الله والراسخون فی العلم...» و «... ومن عنده علم الکتاب» بر اختصاص علم کامل قرآن به آنان را به گونه ای جدید تبیین می نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :شیعه، فضائل اهل بیت(ع)، اهل بیت(ع)، تفسیر قرآن