کهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن

نشریه : شیعه شناسی

نویسنده : پديدآورنده : کامران ایزدی
پديدآورنده : سید محمد هادی گرامی
پديدآورنده : مصطفی فروتن تنها

سال نهم / شماره پیاپی 33 / صفحه 101-142

چکیده :

شيخ ابراهيم کفعمي، محدث برجسته امامي در سده نهم و دهم هجري، اثر كمتر شناخته شده اي به نام صفوة الصفات في شرح دعاء السمات دارد که قديمي ترين شرح دعاي سمات است. اين كتاب به رغم جايگاه و اهميتش، هنوز نسخه اي خطي است. اين مقاله ابتدا به شرح حال و معرفي آثار كفعمي مي پردازد؛ سپس اين اثر مهم را بررسي و واكاوي مي كند و به مباحث مهمي همچون منبع شناسي و روش شناسي كفعمي در اين كتاب مي پردازد. اين مقاله به ديگر مطالب مهم مطرح شده در اين كتاب، همچون علوم ادبي، پيامبرشناسي، فرهنگ شناسي، مکان شناسي و طبيعت شناسي نيز مي پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :منابع شیعی، شرح حدیث، دعای سمات، کفعمی